Over ons

Open naar elkaar 

Als geloofsgemeenschap streven wij naar een inclusieve en open verbinding met elkaar. Ieder mens is welkom om deel te nemen aan onze erediensten en activiteiten. Wie je bent of wat je verhaal ook mag zijn, oordelen komt ons niet toe.

Samen belijden

We geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Christus en willen een thuishaven bieden voor iedere zoekende. Zijn blijde boodschap willen wij verkondigen op eigentijdse wijze en op een manier dat iedereen het kan begrijpen. Wij geloven dat Jezus de verlosser is en tot ons komt in de Sacramenten. Hij heeft ieder lief, en geeft aan hen die op Hem vertrouwen, kracht, wijsheid en inzichten op zijn of haar weg. Wij belijden dat Jezus het geestelijke voedsel is dat wij nodig hebben voor ons dagelijkse leven. Hij is immers het vleesgeworden woord van God. 

Katholiek maar onafhankelijk 

Wij zijn een vrije onafhankelijk katholieke gemeenschap waar Jezus en Zijn onvoorwaardelijke liefde centraal staan. Wij vallen niet onder het gezag van de Rooms Katholieke Kerk of enig ander instituut. Christus is het hoofd van Zijn Kerk, de Aartsbisschop Zijn dienaar. 

Wat wij geloven?

+ Wij geloven dat Jezus "de Christus" is, dat hij God is en dat Hij onze verlosser is.

+ Wij geloven in de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

 + Wij geloven dat de Heilige Maagd Maria de Moeder van Jezus is, waardig om geëerd te worden en bidden om haar voorspraak.

+ Wij eren de heiligen en martelaren van de Kerk en bidden om hun hulp.

+ Wij geloven in de onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift.

+ Wij geloven in de ene Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk.

+ Wij geloven in de drie historische geloofsbelijdenissen: Nicea,  van de Apostelen en die van Athanasius.

+ Wij geloven in de zeven sacramenten van de Kerk: Doopsel, Vormsel, Heilige Eucharistie,  Ziekenzalving, Boete & verzoening, Huwelijk en de Heilige Wijdingen. 

+ Wij geloven in en houden vast aan geldige Apostolische Successie. 

+ Wij geloven dat alle Heilige Ambten (bisschoppen, priesters en diakens) openstaan voor vrijgezellen en gehuwden.

+ Wij geloven in de Heiligheid van het huwelijk  en dat het een verbintenis is tussen twee zielen en niet tussen geslachten alleen. 

+  Wij geloven dat het Brood en de Wijn de "echte aanwezigheid" van Jezus worden in de Eucharistie.

+ Iedereen die gedoopt is in naam van drie-ene God is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Tafel van Heer.

+ Wij geloven dat het gebod van het evangelie om "anderen lief te hebben zoals we onszelf liefhebben" de sleutel is tot het leiden van het christelijke leven en dat dit zich moet uiten in wereldwijde zorg voor alle volkeren, patriottisme voor de eigen land, goed burgerschap en verantwoordelijk rentmeesterschap van onze planeet.

GESCHIEDENIS


Onze gemeenschap werd gesticht in 2018 door +Matthias Johannes. In dat zelfde jaar heeft hij de Bisschopswijding ontvangen en kreeg de gemeenschap eigen jurisdictie. Daarvoor viel de gemeenschap onder het gezag van de Canadese Aartsbisschop van de Oud Rooms Katholieke Kerk, waar +Matthias ook als priester onder viel.

Door de aanhoudende gezondheidsproblemen van de Aartsbisschop Gerald destijds werd Bisschop Matthias verkozen om als coadjutor zich voor te bereiden om hem eens als Aartsbisschop te gaan opvolgen. Dit gebeurde al veel te snel en hebben wij in 2021 afscheid moeten nemen van Mgr. Gerald.

Gezien de grote afstand tussen Nederland en Canada, is er na de opvolging een herindeling geweest en is de gemeenschap van Canada zelfstandig verder gegaan. Hierdoor heeft +Matthias de focus kunnen leggen op Nederland. Door de jaren heen is hierdoor een kleine gemeenschap ontstaan in Zuid Nederland en België. Sinds 2023 willen wij ons ook gaan richten op de regio Achterhoek, ook omdat +Matthias hier woont. We zijn misschien een kleine gemeenschap maar wel vertegenwoordigd door heel het land. Hierdoor zijn vieringen vaak online en komen we vaak samen in Huiskamerkerken.

Katholischer Bruderbund
De Katholischer Bruderbund werd (na een proefperiode) opgericht op 31 augustus 2020 en bestaat sinds die dag als unie van onafhankelijke katholieke gemeenschappen in Europa. Het doel is om eenheid te bereiken en onafhankelijk episcopale kerken weer samen te brengen. Ieder land heeft een Aartsbisschop die de kerkprovincie overziet en bediend. Iedere broederkerk is gelijk en heeft zijn eigen katholieke identiteit. Op dit moment zijn er gemeenschappen in Duitsland, Nederland, Polen en Canada.

Meer informatie op https://katholischer-bruderbund.de/

Oorsprong
Onze oorsprong en blijvend fundament is de ene Heilige Katholieke Kerk. De apostolische lijn die onze Bisschop draagt is terug te herleiden via de Oud Katholieke, Orthodoxe en Rooms Katholieke Kerk. Ondanks dat wij onafhankelijk zijn hopen wij ooit op een ware eenheid van Kerken op aarde.