Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Wij geloven in de Heilige Geest;
de Heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de Heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen. 

De Zeven Sacramenten

De Kerk leert ons dat de Heilige Sacramenten zijn ingesteld door Christus zelf. Het is dan ook dat Christus zelf in deze Heilige Sacramenten tot ons komt. Het zijn de werkzame tekenen zijn van de Verlossing door Christus en bestaan uit het Heilig Doopsel, Vormsel, Eucharistie (Heilige Communie), Boete en Verzoening (Bekering/Biecht), Ziekenzalving (Oliesel), Wijding (Diaken, Priester) & Huwelijk. 

LHBT+ & de Heilige Sacramenten

Neemt en eet hiervan Gij allen! Kortom; wij oordelen niet over seksuele geaardheid of gender.

Open Communie

Wij geloven en vinden dat iedere gedoopte & belijdende Christen deel moet kunnen nemen aan de Maaltijd des Heren. Echter kan men enkel deelnemen aan de Communie als men op de juiste manier gedoopt is.